Pris för examensarbete i hydrologi

SHR utdelar ett stipendium en gång per år för ”Bästa examensarbete med hydrologisk anknytning”.

Stipendiet gäller för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå, skrivna av studenter vid SHRs medlemsuniversitet eller studenter som gjort examensarbeten vid någon av SHRs medlemsorganisationer. Arbetet ska vara publicerat under tidsperioden 2018-01-01 till 2018-12-31. Ansökan skickas till styrelsen senast  2019-01-01 via nedanstående webformulär. Vid eventuella frågor använd kontaktuppgifter finns på sidan om oss.

Riktlinjer Stipendiefond SHR, ”Bästa examensarbete med hydrologisk anknytning”

Ladda ner riktlinjer som pdf fil eller läs mer

Allmänt

 • Stipendiet delas ut en gång per år i samband med Hydrologidagarna och avser godkända examensarbeten under perioden 1 januari till 31 december.
 • Stipendiet riktar sig till studenter som gjort examensarbete vid SHRs medlemsuniversitet eller vid någon av SHRs medlemsorganisationer. Akademisk handledning kan i det senare fallet ha tillhandahållits från ett icke medlemsuniversitet.
 • Ett stipendium om 7500 kr utdelas till arbete på kandidatnivå.
 • Ett stipendium om 7500 kr utdelas till arbete på mastersnivå.

Nominering

 • Nominerade examensarbeten skall vara SHRs styrelse tillhanda senast 1 januari.
 • Nominerade examensarbeten skall åtföljas av en kort beskrivning samt motivering till varför de söker stipendiet (ca 1/2 A4 sida).
 • I övrigt fastställer styrelsen hur nomineringsprocessen ska ske. Detta kan t.ex. vara genom ett webformulär eller liknande via SHRs hemsida.

Bedömning

 • Pristagarna utses av en jury vilken består av två eller fler representanter från SHRs medlemsorganisationer. För att spegla bredden av SHRs medlemsorganisationer bör dessa om möjligt vara en universitetsrepresentant, en branschrepresentant och/eller en myndighetsrepresentant.
 • Styrelsen fastställer juryns representanter.
 • Juryn uppgift är att enas om ett arbete på kandidatnivå samt ett på mastersnivå. Juryn skriver en kort motivering till valen.
 • Examensarbetet kan beröra vitt skilda ämnesområden, men vatten/hydrologi ska vara en central komponent av arbetet. Det är upp till juryn att bedöma att hydrologikomponenten i arbetet är tillräcklig. Examensarbetet ska hålla hög akademisk nivå, med utgångspunkt från det som förväntas på kandidat respektive masterexamensarbete.

Ansökan/ Application 2018
Ansök om SHR:s stipendium för bästa examensarbete! Alla kan nominera och det går bra att nominera sig själv. / Apply for SHR's outstanding student thesis stipend! Everyone can nominate and self-nominations are welcome.
Välje den av SHR:s medlemmar där examensarbetet utförs/ Choose among SHR's member instituion at which the thesis was conducted
Allowed file extensions are pdf. Max file size is 2 MB.
Allowed file extensions are pdf. Max file size is 20 MB. pdf-version av examensarbetet/ pdf of thesis
Skriv in tecknen i bilden/ Type the characters in the image