Om SHR

SHR — En organisation kring vattnets kretslopp

Svenska hydrologiska rådet SHR är en ideell förening som främjar hydrologisk forskning och utbildning och verkar för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer hela samhället till godo.

SHR har också som mål att verka för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många föreningar fokuserar på någon del av vattnets kretslopp eller funktion av vattnet men endast SHR är uttryckligen inriktad mot helhetssynen.

SHR finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter.

Styrelsen 2023

Ordförande: Benjamin Fischer, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet

Ledamot, kassör: Elenius Maria, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)

Ledamot: Joakim Riml, Avd. för Resurser, energi och infrastruktur, KTH

Ledamot, webansvarig: Karin Eklöf, Inst. för vatten och miljö, SLU

Revisor
Revisor: Birgitta malm-Renöfält, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet

Revisorssuppleant: Thomas Grabs, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet

Valberedning
Lena Eriksson Bram, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)
Andreas Persson, Lunds Universitet

Kontaktadress
Svenska hydrologiska rådet
c/o Maria Elenius
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

info @ hydrologi . org
Org. nr. 8024224381