Stadgar

Stadgar för Svenska hydrologiska rådet, SHR

Ersätter ursprungliga stadgar antagna vid konstituerande möte 1986-11-14 med ändringar 1993-11-24, 1994-12-09, 2001-03-22 och 2001-12-05. Dessa stadgar antogs vid två på varandra följande årsmöten 2004-12-21 samt 2005-01-26.

  • Namn, säte och firma

Namn
Föreningens namn är Svenska hydrologiska rådet. På engelska heter föreningen The Swedish Hydrological Council. Förkortningen SHR gäller på alla språk.

Säte
Styrelsen bestämmer var föreningen har sitt säte.

Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör, var och en för sig.

  • Ändamål och verksamhet

Ändamål
Föreningen är ett svenskt hydrologiskt samarbetsorgan. Det övergripande syftet är att främja hydrologisk forskning och utbildning samt att verka för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer hela samhället till godo.

Verksamhet
Det åligger föreningens styrelse att inför vart tredje verksamhetsår, med start 2006, föreslå långsiktiga mål som är förenliga med de resurser föreningen förväntas disponera under den efterföljande treårsperioden. Styrelsen skall inför varje årsmöte, från och med 2006, framlägga förslag på kortsiktiga och uppföljningsbara mål för det efterföljande verksamhetsåret.
Organisation

Föreningens form
Föreningen är en ideell och politiskt obunden förening utan ekonomiska ändamål. För föreningens skulder åvilar endast dess tillgångar.

Beslutande och verkställande organ
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande organ och beslutar i de frågor som årsmötet delegerat eller som framgår av stadgarna.

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

  • Medlemmar

Medlemsskap
Medlemskap i föreningen är öppet för enheter inom universitet och högskolor, myndigheter, företag och andra organisationer med verksamhet inom hydrologiområdet. Varje organisation bestämmer vilken eller vilka enheter den vill representeras av.
Medlems företrädare: Varje medlemsorganisation/enhet utser en person och en suppleant som skall företräda den. Styrelsen tillser att medlemmarna årligen, senast i oktober, anmodas utse företrädare och suppleant.
Medlemsavgift: Årsmötet bestämmer, på styrelsens förslag, medlemsavgiftens storlek och huruvida den skall vara olika för olika medlemmar.
Upphörande av medlemskap: Medlemskap i föreningen upphör (a) om medlem begär utträde genom beslut i styrelsen då medlem trots påminnelser inte betalar förfallen avgift, (b) genom sitt handlande skadar eller motverkar föreningens syfte eller (c) handlar i strid med föreningens stadgar.
Rösträtt: Vid årsmöte och annat föreningsmöte röstas efter antal närvarande organisationer/enheter som är upptagna i gällande medlemsförteckning samt för de som är upptagna i gällande medlemsförteckning och som lämnat skriftlig fullmakt till någon vid mötet närvarande medlem.

  • Föreningsmöten

Anordnande av möte
Föreningsmöte anordnas när styrelsen finner lämpligt. Minst ett möte, årsmötet, avhålls per år. Mötena förläggs till en plats som underlättar för flertalet medlemmar att infinna sig utan särskilda besvär eller kostnader. Samtidigt skall styrelsen sträva efter att cirkulera mötesplatserna mellan de orter där medlemmarna verkar.

Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen när särskild anledning föreligger eller när minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. Extra föreningsmöte som inte påkallats av styrelsen skall hållas inom två månader från det framställningen inkommit till föreningens säte. Kallelse till sådant möte skall avsändas senast två veckor före mötet. Endast sådana frågor som upptas i kallelsen fårbehandlas vid sådant extra möte.

Beslutsmässighet

(a) Ett föreningsmöte är beslutsmässigt när antingen minst hälften av medlemmarna eller minst 20 medlemmar är närvarande (inräknat fullmaktsnärvaro),
(b) Ett möte är dock inte beslutsmässigt om fler än 90% av medlemmarna är frånvarande.

Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas senast sista mars året efter verksamhetsåret på tid och plats som  bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall skickas ut till samtliga medlemmar senast tre veckor före årsmötet. Anmälan av ärende till årsmötet skall vara skriftlig och undertecknad av en eller flera medlemmar samt ha kommit in till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

Väcks förslag vid årsmöte, som ej finns upptaget på dagordningen, kan årsmötet besluta att ärendet tas upp till beslut. I sådant fall krävs dock att minst ¾ av de närvarande medlemmarna tillstyrker att ärendet behandlas.
Till kallelsen skall bifogas dagordning för mötet, anmälda ärenden, verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag till val samt eventuella förslag till stadgeändringar.

Vid varje årsmöte från och med 2006 skall följande punkter behandlas:
– Prövning om kallelse skett i behörig ordning
– Godkännande av dagordning
– Justering av röstlängd/redovisning av antal närvarande medlemmar
– Val av mötets ordförande och sekreterare
– Val av justeringsman och två rösträknare
– Föredragning av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse samt revisionsberättelse
– Fastställande av balansräkning samt fråga om disposition av resultatet
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Val av ordförande för föreningen
– Val av övriga medlemmar i föreningens styrelse (minst tre övriga ledamöter och en    suppleant)
– Val av en revisor och en revisorssuppleant
– Val av valberedning på minst två personer, varav en sammankallande
– Fastställande av medlemsavgiftens/avgifternas storlek
– Övriga ärenden som av styrelsen eller av medlem anmälts till styrelsen och finns upptagna på dagordningen

Röstning
Röstning vid föreningsmöte sker öppet om inte någon medlem önskar sluten omröstning. Som mötets beslut gäller den mening som erhållit största antalet röster, eller om antalet röster är lika, den mening som biträdes av mötets ordförande. Vid val skiljes lika röstetal genom lottdragning.
Protokoll  Protokoll skall föras vid varje föreningsmöte och skall ta upp de ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en justeringsman.

  • Styrelsen

Styrelsens sammansättning
Styrelsen väljs för en period av ett år och skall bestå av ordförande samt minst tre övriga ledamöter. Styrelsen kan adjungera ledamöter för enstaka eller flera möten. Adjungerade ledamöter äger yttrande- men inte rösträtt. Styrelseledamot kan omväljas men aldrig för längre sammanhängande tid än sex år. Upphör styrelseledamot att vara företrädare för medlem under pågående verksamhetsår skall vederbörande permanent ersättas av vid årsmötet vald suppleant.

Styrelsens beslutsmässighet och arbetsformer
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är behörigen kallade och minst hälften, dock aldrig färre än tre av dem är närvarande. Ordföranden tillser att kallelse till möte sker minst en vecka i förväg. Styrelsens beslut tas med enkel majoritet och ordföranden avgör i fall av lika röstetal. Styrelsen kan besluta per capsulam i frågor av brådskande natur om samtliga ledamöter tillfrågats och en majoritet stödjer beslutet. Ett sådant beslut skall protokollföras och justeras av ordföranden.

Styrelsen utser inom sig ansvariga för de funktioner som behövs (t.ex. vice ordförande, kassör, sekreterare). Styrelsen har rätt att, vid behov, tillsätta ett arbetsutskott för att förbereda ärenden inför styrelsemöten och för att handlägga löpande ärenden.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen skall under löpande verksamhetsår:
– uppmuntra till nytt och bevarat medlemskap i föreningen
– utlysa och genomföra sammanträden
– tillse genomförandet av de kortsiktiga mål årsmötet fastställt
– förvalta föreningens ekonomi och vårda dess tillgångar
– utarbeta verksamhets- och ekonomisk berättelse
– inför nytt verksamhetsår utarbeta verksamhetsplan, konkretiserad i kortsiktiga,  uppföljningsbara mål, budget och förslag till medlemsavgift
– handlägga alla övriga frågor som föreningen hänskjuter till styrelsen

  • Stadgeändring och upplösning

Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall läggas fram enligt reglerna om årsmöte i 15§. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. Sådant beslut kan fattas antingen av ¾ av de medlemmar som är närvarande vid årsmötet eller med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Föreningens upplösning
Förslag om upplösning måste åtföljas av en avvecklingsplan för föreningens tillgångar. Beslut om upplösning fattas på samma sätt som för stadgeändring.