Kategorier
Monthly flash

Monthly flash: Avancerade beräkningar lägger grunden för nya översvämningsvarningar

Skrivet av: Lena Eriksson Bram

I april 2021 inför SMHI ett förnyat vädervarningssystem. Det nya vädervarningssystemet kommer att inkludera även översvämningsvarningar. SMHI har därför nu utvecklat en ny metod för hydraulisk modellering för att kunna bedöma risken för översvämningar i samband med höga flöden. Modellen beräknar eventuella översvämningar med en upplösning på fem meter. Detta blir sedan underlag för att beräkna förväntad påverkan på byggnader, vägar, järnvägar, jordbruksområden eller samhällsfunktioner intill vattendrag.

Under det senaste året har SMHI utvecklat en metod för hydraulisk modellering Resultaten blir underlag för utfärdande av översvämningsvarningar utmed Sveriges vattendrag. Utvecklingen är en del av SMHIs införande av ett förnyat vädervarningssystem där varningarna är regionalt anpassade och konsekvensbaserade.

  • Översvämningar kan få stora och kostsamma konsekvenser för samhället och för enskilda där översvämningsvarningar blir ett viktigt komplement till varningarna för höga flöden, säger Sara-Sofia Asp, chef för den hydrologiska prognos- och varningstjänsten.
  • Modellberäkningarna har bland annat utvärderats mot de omfattande översvämningarna som skedde i södra Sverige under vintern 2020, med bra resultat.
Översvämning utmed Ätran 2020.

Beräknar förväntad påverkan

Den hydrauliska modellen beräknar eventuella översvämningar med en upplösning på fem meter. Detta blir sedan underlag för att beräkna förväntad påverkan på omgivande byggnader, vägar, järnvägar, jordbruksområden eller samhällsfunktioner för kommande tre dygn.

  • Med underlag från den högupplösta modellen kommer vi att kunna varna för översvämningar i specifika områden och informera om förväntade konsekvenser, säger Richard Alpfjord Wylde, hydrolog och en av dem som varit med och utvecklat modellen.
  • Översvämningsvarningar ger samhället bättre förutsättningar att förbereda sig och möjligheter att förebygga.

Huvudvarning med delvarningar

I det förnyade varningssystemet kommer en översvämningsvarning att utfärdas när ett vattendrag eller en sjö svämmar över sina normala nivåer. Den utfärdade varningen kommer att vara en så kallad huvudvarning som i sin tur är indelad i ett antal underliggande delvarningar längs vattendraget. Varningarna kommer att kunna utfärdas med olika allvarlighetsgrad utifrån beräknade konsekvenser. Gul betyder begränsade konsekvenser, orange allvarliga och röd varning innebär mycket allvarliga konsekvenser.

  • Varje vattendrag har delats upp i ca fem kilometer långa sträckor där översvämningsvarningen, i form av olika delvarningar, kommer att beskriva förväntad påverkan längs med varje sträcka, förklarar Richard.
  • Anledningen till att vi delar upp huvudvarningen i delvarningar är att bättre kunna beskriva konsekvenserna i varje delområde.
En översvämningsvarning för ett vattendrag kommer i framtiden vara indelat i ca fem kilometer långa sträckor – delvarningar – som beskriver förväntad påverkan längs respektive sträcka. I detta exempel är det Ljungan som delats in i olika delvarningar. Delvarningarna i exemplet har olika allvarlighetsgrad utifrån beräknade konsekvenser. Gul betyder begränsade konsekvenser, orange allvarliga och röd varning innebär mycket allvarliga konsekvenser.

Översvämningsvarningen kommer inte omfatta de minsta vattendragen som diken och bäckar. Den kommer inte heller omfatta översvämningar orsakade av riklig nederbörd på land, till exempel skyfallsliknande regn, eller översvämningar utmed kusten orsakade av högt vattenstånd i havet.

Konsekvensbaserade översvämningsvarningar 2021

SMHI planerar att införa översvämningsvarningar i april 2021 i samband med att myndigheten går över till ett konsekvensbaserat vädervarningssystem. Då uppdateras även alla varningar i SMHIs väderapp och på smhi.se med såväl ny information och utformning som nya funktioner.

  • Det kommer tydligt framgå när och var en översvämning bedöms inträffa och vilken förväntad påverkan den har. Den nya designen gör det också enkelt att navigera mellan huvudvarning och delvarningar och att filtrera fram varningar som endast gäller höga flöden och översvämningar, berättar Lena Eriksson Bram, ansvarig för SMHIs hydrologiska produkter.
  • Vår målsättning är användarvänliga tjänster som alla kan ta del av, så att våra varningar bidrar till att rusta samhället på bästa sätt vid extrema väderhändelser, avslutar hon.

I samband med att SMHI inför översvämningsvarningar kommer varning för höga vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön att avvecklas.